सम्पर्क

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो,वीउ र बाली संरक्षण )
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई
कालीमाटी, काठमाण्डौं, नेपाल